Webster Straton

Os yw eich plentyn rhwng 3 a 8 oed ac wedi’i gofrestru ar y Gofrestr Anghenion Penodol gallwch wneud cais i fynychu’r cwrs hwn.

Pwy all y cwrs ei helpu?

​ Os oes gan eich plentyn:

· Broblemau gorfywiogrwydd/sylw

· Problemau ymddygiad neu emosiynol

· Anawsterau datrys problemau

· Problemau academaidd/dysgu

Os oes gennych chi fel rhiant:

· Broblemau personol a rhyngbersonol

· Diffyg cefnogaeth

· Sgiliau rhianta aneffeithiol

· Lefelau uchel o straen​

Os oes unrhyw un o’r pwyntiau uchod yn berthnasol i chi neu eich sefyllfa gallai cwrs Webster-Stratton eich helpu!

 

Mae’r rhaglen 10 wythnos yn cynnwys y materion canlynol:

Wythnos 1. Sut i chwarae efo’ch plentyn. (Hybu hunan barch eich plentyn ac annog cydweithrediad).

Wythnos 2. Helpu eich plentyn i ddysgu drwy chwarae.

Wythnos 3. Chwarae — Parhad

Wythnos 4. Ffyrdd effeithiol i ganmol eich plentyn, a’i annog.

Wythnos 5. Rhaglennni canmol a gwobrwyo.

Wythnos 6. Gosod terfynau effeithiol.

Wythnos 7. Gosod terfynau efeithiol — Parhad.

Wythnos 8. Lleihau ymddygiad amhriodol eich plentyn.

Wythnos 9. Amser allan.

Wythnos 10. Amser allan — Parhad

Nodau’r rhaglen: 

​· Hyrwyddo perthynas bositif rhwng y plentyn a’r rhiant 

· Rhoi gwell dealltwriaeth i rieni o anghenion eu plentyn yn ystod y blynyddoedd hyn

· Cyflwyno ac ymarfer sgiliau rhianta positif, galluogi i rieni ddelio â’r heriau gyda’u plant e.e.

· materion ymddygiad,

· ffiniau,

· disgyblaeth,

· trefnau,

· anghenion emosiynol,

· swildod,

· materion yn ymwneud â chyfeillgarwch,

· anawsterau dysgu ayb

 

Beth mae’r cwrs yn ei olygu?

​· Bod rhieni’n cael cyfarfod cyn y cwrs gydag un o hwyluswyr y cwrs

· Mae pob sesiwn grŵp yn para 2 awr

· Mae’r grwpiau’n cael eu rhedeg gan hwyluswyr Webster Stratton sy’n brofiadol ac wedi cymhwyso

Beth mae’r cwrs yn ofyn amdano gennych chi?

 

​· Bydd angen i chi fynychu POB UN o’r 10 sesiwn grŵp wythnosol

· Bydd angen i chi sicrhau bod trefniadau gofal plant a chludiant wedi’u gwneud

· Bydd angen i chi sicrhau bod tasgau’r cartref yn cael eu gwneud.  

· Gofynnir i chi gwblhau ffurflenni gwerthuso i helpu i ddadansoddi cynnydd y rhieni