Cyn iddynt gael eu geni nes eu bod yn eu hugeiniau, rydym yn helpu plant dan anfantais drwy’r Deyrnas Unedig.

Rydym yn eu helpu drwy faethu neu fabwysiadu - a thrwy ymyrraeth gynnar i atal esgeulustod a chamdriniaeth. Rydym yn sicrhau bywyd gwell i blant ag anableddau. Rydym yn dylanwadu ar bolisi ac yn eirioli dros newid. Mae ein 7,000 o staff a gwirfoddolwyr yn gweithredu dros 600 o wasanaethau, gan wella bywydau 390,000 o blant, pobl ifanc yn eu harddegau, rhieni a gofalwyr bob blwyddyn. Rydym yn llwyddo trwy wneud beth sy’n iawn, gwneud beth sydd angen ei wneud, a gwneud beth sy’n gweithio i blant.

Rydym bob amser yn dangos beth ydym yn ei wneud, ac yn dangos sut mae'n gweithio.

O’n dyddiau cynnar yn rhedeg cartrefi plant, mae ein gwaith wedi cwmpasu tair canrif, yn datblygu gwasanaethau i blant y profwyd eu bod yn gweithio. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag elusennau eraill, awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd, ac yn cael ein cefnogi gan dîm o arbenigwyr. Mae popeth a wnawn yn seiliedig ar dystiolaeth.

Rydym yn dylanwadu ar bolisi ac yn eirioli dros newid.

Rydym yn siarad yn ddi-ofn i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd. I wneud hyn rydym yn pwyso am newid o safbwynt tair blaenoriaeth allweddol:

  • Cymorth i blant a theuluoedd

  • Chwarae teg i bobl ifanc

  • Mynd i’r afael â cham-drin ac esgeuluso plant

 

Rydym yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd â theuluoedd y mae angen cymorth arnynt, nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd biolegol, sy’n anabl ac sydd mewn angen fwyaf.

Ni yw’r elusen i droi ati i gael gwasanaethau a ni yw’r pedwerydd cyflenwr mwyaf sy’n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig. Gallwch gomisiynu gwasanaethau gennym sy’n cynnwys canolfannau plant a theuluoedd, cymorth dwys ar gyfer teuluoedd, seibiant byr, cyflogadwyedd, maethu a rhaglenni’n seiliedig ar dystiolaeth.