Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Benfro

Mae Gweithredu dros Blant yn rhagori mewn darparu gwasanaethau i ofalwyr ifanc ac ar hyn o bryd mae’n darparu 32 o Brosiectau Gofalwyr Ifanc drwy’r Deyrnas Unedig, gyda 10 ohonynt yng Nghymru. Mae pob un o’r prosiectau hyn yn dilyn model tebyg sy’n darparu amrywiaeth o:

 • gyngor a gwybodaeth

 • cymorth unigol i ofalwyr ifanc ar sail un-i-un (ac i rieni os oes angen)

 • asesiad anghenion i ofalwyr ifanc a’u teulu

 • cyfleoedd i bobl ifanc gyfarfod gofalwyr ifanc eraill

 • cyfleoedd i bobl ifanc ymuno â grwpiau a gweithgareddau wedi’u cynllunio

 • cyfeirio at wasanaethau eraill os oes angen, i ofalwyr ifanc a/neu rieni

 • gwaith eiriolaeth

 • teithiau achlysurol i deuluoedd

 • teithiau i ofalwyr ifanc

 • cymorth i ofalwyr ifanc gael mynediad i wasanaethau oedolion ar ôl cyrraedd 18 oed

 • codi ymwybyddiaeth

 • gweithio gydag ysgolion

 • gweithio amlasiantaeth

 

Ein Siarter

Siarter Gofalwyr Ifanc Sir Benfro:

​Mewn partneriaeth â ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’ mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Sir Benfro wedi creu Siarter. Nod y siarter hwn yw sicrhau bod pob Gofalwr Ifanc yn derbyn lefel dderbyniol o gymorth ac ymwneud gan weithwyr proffesiynol, gwasanaethau a sefydliadau. Cadwch lygaid am y Siarter mewn meddygfeydd, Ysgolion a Chlybiau Ieuenctid ac os gwyddoch chi am unrhyw un a fyddai’n hoffi cymryd rhan ffoniwch 01437 761 330 a gofynnwch am gael gair efo Charlotte Phillips Cydlynydd Gwasanaeth.

Gallwch lawrlwytho’r Siarter isod:

​ Siarter Gofalwyr Ifanc Sir Benfro AFC

 Mae fersiwn Cymraeg o’r Siarter bellach wedi’i gomisiynu ynghyd â fersiwn ‘poced’. Gallwch lawrlwytho’r rhain isod:

​​ Siarter Gofalwyr Ifanc Sir Benfro - Cymraeg

​Sut i fod yn rhan o’r Prosiect:

​ Mae llawer o blant a phobl ifanc yn gofalu am rieni, brodyr a chwiorydd neu berthnasau eraill sydd ag afiechyd, anabledd, cyflwr iechyd meddwl, sy’n camddefnyddio sylweddol neu angen arall am ofal neu oruchwyliaeth. Gofalwyr ifanc yw’r enw arnynt ac yn aml iawn byddant yn cyflawni tasgau gofalu pwysig, sylweddol yn rheolaidd ac yn ysgwyddo lefel o gyfrifoldeb a fyddai fel arfer yn cael ei chysylltu ag oedolyn. Gall hyn effeithio ar addysg, cyfeillgarwch ac iechyd yr unigolyn ac yn aml gall arwain at sefyllfa ynysig, hunan barch, dyheadau ac uchelgeisiau is.

Mae 175,000 o ofalwyr ifanc yn y Deyrnas Unedig, ac mae 13,000 ohonynt yn gofalu am dros 50 awr yr wythnos. Gwyddom fod 11,000 o ofalwyr ifanc yng Nghymru.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc atgyfeirio ei hun neu gall rhiant, athro/athrawes, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu neu ymarferydd arall gwblhau ffurflen atgyfeirio. Unwaith y bydd atgyfeiriad wedi’i dderbyn bydd aelod o staff yn cysylltu i drafod y camau nesaf gyda chi.

Nodwch y dylai pob ffurflen atgyfeirio gael ei llofnodi gan riant neu warcheidwad.

Grwpiau Cymorth

Mae grwpiau cymorth a ffocws yn cael eu cynnal yn ystod tymhorau. Dewisir grŵp i’r Gofalwyr Ifanc ar sail eu hoed, lle maent yn byw a’u diddordebau. Cofiwch fod gennym restr aros ar gyfer grwpiau felly rhowch wybod i’ch gweithiwr prosiect bob amser os na allwch fynychu’r grŵp.

Arberth 8-14

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Mawrth yng nghanolfan Bloomfield, 4-6pm.

Hwlffordd 8-14

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Mercher, Neuadd Eglwys Bethesda, City road, Hwlffordd, 4:00-6:00pm.

Doc Penfro 8-11

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Mawrth yng Nghanolfan Ieuenctid Doc Penfro, Bush Street. 4pm-6pm.

Doc Penfro 12+

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Iau yng Nghanolfan Ieuenctid Doc Penfro, Bush Street. 4pm-6pm.

Abergwaun 8-14

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Iau yn The Point, Abergwaun.

 

Aberdaugleddau 8-14

Fe’i cynhelir bob 2 wythnos ar ddydd Mercher yng Nghanolfan ieuenctid Aberdaugleddau.  4pm-6pm.

Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr 15+

Cynhelir sesiynau/digwyddiadau bob mis gyda gweithgareddau wedi’u teilwra ar gyfer anghenion y grŵp neu’r unigolyn yn ystod gwyliau, Mae’r digwyddiadau a’r sesiynau’n amrywiaeth o wybodaeth, sesiynau galw heibio 1:1 a gweithgareddau hwyl.