Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion

Pobl ifanc rhwng 0 a 18 oed sy’n helpu i ofalu am rywun sy’n wael, yn anabl, ag anhwylder iechyd meddwl a/neu sy’n defnyddio cyffuriau/alcohol.

Mae plentyn yn dod yn Ofalwr Ifanc pan fo lefel y gofal y mae'n ei roi a’r cyfrifoldeb yn amhriodol i’r plentyn hwnnw neu honno. Gallai hyn effeithio ar les emosiynol neu gorfforol, cyrhaeddiad addysgol a chyfleoedd mewn bywyd i’r plentyn.

Gellir tybio bod Gofalwr Ifanc yn ‘blentyn mewn angen’ fel y diffinnir o dan Ddeddf Plant (1989).

 • Mae dros 700,000 o ofalwyr Ifanc yn y Deyrnas Unedig

 • Mae 1 o bob 3 Gofalwr Ifanc yn treulio 11-20 awr yr wythnos yn gofalu

 • Oedran Gofalwr Ifanc ar gyfartaledd yw 12 oed

 • Mae 11,000 o ofalwyr yng Nghymru’n blant

 • Yng Ngheredigion mae 15% o bob grŵp blwyddyn mewn ysgolion uwchradd yn ofalwyr

Mae'n bwysig cofio bod gofalwyr ifanc yn bobl ifanc gyffredin sydd â’r un anghenion emosiynol ag eraill o’r un oed.

Gall datblygiad personol a chorfforol, iechyd corfforol ac emosiynol, yn ogystal â chyfleoedd cymdeithasol gael eu heffeithio gan sefyllfa’r teulu a’u rôl fel gofalwr.

 

 • Dywed dros 2/3 o Ofalwyr Ifanc rhwng 8 a 16 eu bod wedi cael eu bwlio

 • Mae 27% wedi cael problemau yn yr ysgol

 • Mae gan 38% o Ofalwyr Ifanc rhwng 14 a 25 oed broblemau iechyd meddwl oherwydd eu rôl fel gofalwyr

 • Dywed 42% fod eu perthynas gydag aelod o’r teulu wedi chwalu

 • Mae 61% yn ei chael yn anodd ffurfio a chadw cyfeillgarwch

 • Mae llawer yn teimlo’n ynysig

 Beth mae’r Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yn ei ddarparu?

 • Cymorth i 120 o Ofalwyr Ifanc mewn lleoliadau gwledig gwasgaredig

 • Wedi cyrraedd Gofalwyr Ifanc heb eu canfod, mae 15% o Ddisgyblion ysgol Uwchradd yn Ofalwyr Ifanc

 • Gweithio’n Agos gydag Ysgolion i ddiwallu anghenion Gofalwyr Ifanc

 • Gweithwyr Cyswllt wedi’u Hyfforddi ym mhob Ysgol

 • Darparu ‘amser rhydd’ o’u rôl fel gofalwyr

 • Sesiynau 1-2-1

 • Asesiadau ac adolygiadau

 • Rhoi llai i Ofalwyr Ifanc

Cymorth o fewn Ysgolion:-

 • Terfynau amser hyblyg ar gyfer gwaith ysgol.

 • Rhywun i’r gofalwr ifanc gael gair ag ef/hi, e.e. cwnselydd, gweithiwr ieuenctid neu staff cymorth.

 • Gweithiwr cyswllt enwebedig i Ofalwyr Ifanc ym mhob ysgol uwchradd yng Ngheredigion.

 • Mynediad at ffôn, fel y gall gofalwr ifanc ffonio adref os yw’n poeni.

 • Cynorthwyo rhieni gydag anabledd i fynd i nosweithiau rhieni, neu gyfathrebu â nhw mewn rhyw ffordd arall.

 • Mynediad at deithiau ysgol a gweithgareddau allgwricwlaidd.

 • Grŵp cymorth yn yr ysgol ar gyfer gofalwyr ifanc yn cael ei ddarparu gan wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion neu o fewn Hafan.

 • Gwersi ABCh ar Ofalwyr Ifanc, anabledd, afiechyd a gofalu fel rhan o’r cwricwlwm neu wasanaeth, i godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion.

 • Strategaethau cefnogi a gweithdrefnau i gefnogi gofalwyr ifanc, e.e.

  • Cynnwys y pwnc mewn diwrnodau HMS

  • Rhannu gwybodaeth gyda staff

  • Cylchlythyr rheolaidd ac erthyglau ar wefan yr ysgol

  • Cynnwys yn y Cytundeb rhwng y Cartref a’r Ysgol

  • Posteri a thaflenni ar gael yn yr ysgol

Mae ein grŵp cymorth i oedolion ifanc i ofalwyr yn cyfarfod bob mis ledled y Sir ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Rydym hefyd yn darparu grwpiau cymorth misol i ofalwyr ifanc. Ar eu cais, rydym yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau gydag ystod o weithgareddau yn dibynnu ar y diddordebau presennol.

Gweler ein Siarter gofalwyr ifanc sydd ar gael yma-Siarter gofalwyr ifanc