Gweithredu dros Blant

Elusen genedlaethol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc dan anfantais i gyrraedd eu potensial llawn.

Curious Ostrich Productions

Cwmni ffilmio cymunedol sy’n arbenigo mewn prosiectau addysgol a dogfennol ond hefyd yn cynnwys arbenigedd mewn datblygu adnoddau gweledol/clywedol hyfforddiant, cynnwys gwefannau a fideos hyrwyddo.

‘Space to Create’

Sefydliad celfyddyadau cymunedol yn Sir Benfro sy’n gweithio ar brosiectau celf weledol gydag ysgolion ac yn y gymuned.

K9 Drug Awareness

Cwmni buddiannau cymunedol sy’n darparu addysg ar gyffuriau i blant, pobl ifanc a grwpiau bregus gan ddefnyddio dull darparu unigryw, sef ci sy’n synhwyro cyffuriau.

Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc

Pecyn Cymorth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr.

Saul Becker

Ymchwilydd blaengar ar faterion ac anghenion Gofalwyr Ifanc.  Ymchwil a chyhoeddiadau ar gael i’w lawrlwytho.

Cyngor Sir Penfro 

Gwybodaeth leol am wasanaethau cyhoeddus, swyddi, tai, twristiaeth, hamdden, addysg, cynllunio a chludiant i drigolion, ymwelwyr a’r gymuned fusnes.

Comisiynydd Plant Cymru

Keith Towler yw Comisiynydd Plant Cymru. Gwaith Keith yw sefyll i fyny a siarad dros blant a phobl ifanc. Mae'n gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu cadw’n ddiogel a’u bod yn gwybod am eu hawliau ac yn gallu cael mynediad atynt.

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn gytundeb rhyngwladol sy’n diogelu hawliau dynol plant o dan 18 oed. Cadarnhawyd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gan Gynulliad Cenedlaethol y CU yn 1989 ac ar 16 Rhagfyr 1991, cytunodd y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon yn ffurfiol i sicrhau bod gan bob plentyn yn y Deyrnas Unedig yr hawliau a restrir yn y confensiwn. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dangos ei ymrwymiad i’r confensiwn drwy ei fabwysiadu fel sail i lunio polisïau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2004.

Plant yng Nghymru

Mae Plant yng Nghymru’n sefydliad plant ambarél cenedlaethol yng Nghymru, sy’n dod â sefydliadau ac unigolion at ei gilydd.

Young Sibs

Y gwasanaeth ar-lein cyntaf drwy’r Deyrnas Unedig ar gyfer brodyr a chwiorydd plant anabl.

Sir Benfro Sibling Group

Prosiect sy’n cynnig cymorth i frodyr a chwiorydd plant anabl yn Sir Benfro.

Life Coach Directory

Mae Life Coach Directory yn codi ymwybyddiaeth ynghylch hyfforddi ac yn galluogi i ymwelwyr ddod o hyd i’r hyfforddwr cymwysedig mwyaf addas i’w hanghenion. Mae hyfforddiant yn broses o dywys yr unigolyn o’r sefyllfa y mae ynddi i ble mae eisiau bod, a gall ddelio ag amryw o feysydd yn cynnwys iechyd emosiynol, hyfforddi’r teulu a datblygiad personol.